Programvara

Energiledning

Utan ledning går energin till spillo

Energiförbrukningen och framför allt en rättidig användning i rätt objekt kan hanteras och ledas med hjälp av ett systematiskt förfaringssätt. När energiförbrukningen är stor betonas den systematiska energiledningens roll, eftersom också små besparingar har ett stort värde i pengar.

EnerKeys Energiledning

Hanteringen av energieffektiviseringsåtgärder kan utföras centraliserat med hjälp av energiledningsredskap företags-, objekt- eller mätarspecifikt. Varje orsak till en avvikelse kan dokumenteras i energiuppföljningsprogrammet objektspecifikt för en nödvändig tidsperiod. Målen kan ställas upp både för en kort och en lång tidsperiod, per objekt eller energislag. Du kan också enkelt lägga upp tidsserier med mål. Du kan prioritera och förbereda nya åtgärder för att fatta beslut samt analysera effekter av redan utförda åtgärder.

  • Hantering av åtgärder för energieffektivisering

  • Dokumentering av avvikelser i energiförbrukningen

  • Att sätta mål

  • Att prioritera åtgärder

  • Förberedelse av åtgärder

  • Analysering av effekter av redan utförda åtgärder

Vad är energiledning?

Med energiledning avses en helhetsinriktad hantering av energiförbrukning och produktion. I den ingår planering och andra åtgärder i samband med energiproduktion och energiförbrukning. Energiledning är användning av energi enligt kraven genom att samtidigt beakta miljömålen och de ekonomiska målen. Dess mål är resursbevaring, klimatskydd och kostnadsbesparingar samtidigt som energikonsumenterna ändå får den mängd energi de behöver.

Som stöd för ledning i energifrågor och som rättesnöre används den internationellt kända ISO 50001-standarden för energiledningssystem. Den fastställer ett energiledningskoncept med hjälp av sin kvalitetssystemliknande struktur. Systemet lämpar sig förutom för företag även för vilken annan organisation som helst. Med hjälp av energiledningssystemet kan man dela ut uppgifter till underleverantörer och samarbetsparter antingen som kortvariga projekt eller fortlöpande tjänster. Samarbetsparterna instrueras att handla enligt planen för att bevara en jämn kvalitet på verksamheten.

Begreppet energiledning är fortfarande relativt nytt inom fastighetsbranschen. Utvecklingen av energieffektivitet och en ökning i utnyttjande av förnybar energi är viktigt, men en systematisk ledning av dessa som grundar sig t.ex. på företagets energistrategi är tills vidare mera sällsynt. Det lönar sig absolut att satsa på energiledning nu, eftersom man med hjälp av den kan uppnå förutom ekonomiska besparingar också stora konkurrensfördelar.

"Vi vill minska vår energianvändning med cirka tio procent under de närmaste åren."

Jouni Erkkilä, laatu- ja ympäristökoordinaattori, Parma Läs hela succeshistorien >

"Vi ville ha en partner som var absolut opartisk."

Stefan Stortz, kundchef, YH Kodit Läs hela succeshistorien >

"Att öka energieffektiviteten är ett sätt att begränsa den uppgående trenden för kostnaderna."

Marko Huttunen, VD, Studentkåren vid universitetet i Jyväskylä Läs hela succeshistorien >

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog