Nyheter

Energichefen lyssnar och söker lösningar

”Man låter ofta bli att utnyttja mätinformation om energiförbrukning”, konstaterar Marko Puolakka, kund- och utvecklingschef vid Enegia. Han har utrett behoven bland dem som köper energiförvaltningstjänster. De utgör grunden för tjänsten Energichef, som ger kunden omfattande tillgång till Enegias resurser och gör vardagen enklare.

Ingenjören Marko Puolakka har i sin avhandling för tradenomexamen vid en högre yrkeshögskola genomfört en utredning över behoven av energiförvaltning inom storföretag och den offentliga sektorn. Som exempel lyfte han fram Enegias tjänst Energichef.

Av enkätundersökningen framgick att för de flesta kunderna var det en utmaning att hitta tillräckligt med tid för att sköta energifrågor. Såväl kraven på energibesparingar och effektivitet som att hålla sig à jour verkar kräva mer utredningsarbete än tidigare i sådana företag där man inte tidigare har haft behov av eller möjlighet att anställa personer som förvaltar och sköter energifrågor som huvudsyssla.

Saken underlättas inte av alla lagar och direktiv som rör energieffektivitet. Enligt Puolakka känner man ganska bra till dessa inom företagen, men i vilken omfattning skyldigheterna inverkar på kundföretagets vardagliga verksamhet är sedan en helt annan sak. Även i den här frågan ställs förväntningar på serviceleverantören och Energichefen kan svara mot dessa.

Energichefen tar hand om detta

En tjänst eller ett system som använder den senaste tekniken med tillhörande, i sig nyttig mät- och annan information är knappt till någon nytta i kundens vardag om informationen inte analyseras eller används enligt kundens situation.

”Kunden vill att tjänsten ska vara användarvänlig, priset förutsebart och att man ska ha omfattande tillgång till serviceleverantörens energiförvaltningskunnande”, sammanfattar Puolakka.

Tjänsten Energichef erbjuder experthjälp för effektiv energiförbrukning och optimal upphandling. Med tjänsten som erbjuds till ett fast pris får kunden tillgång till den bästa expertisen inom branschen utan att behöva rekrytera.

”Vi utser bland våra experter en person som ur kundens perspektiv är den mest lämpade för organisationen i fråga. Han fördjupar sig i kundens processer inom energiförvaltning och står även till kundens förfogande vid planering av fastigheternas energieffektivitet”, berättar Puolakka.

Energichefen ska identifiera energieffektivitetspotentialer och presentera bästa möjliga lösningar för att uppnå dessa, vid behov även förverkliga dem. Han hjälper även kunden köpa energi till rätt pris.

”Ofta kan inte den utsedda Energichefen ensam utföra alla åtgärder som krävs inom energiförvaltningen. Då väljer han som stöd de av Enegias resurser som erbjuder den bästa hjälpen i kundens situation.”

Enligt Puolakka är det inte tillräckligt att Energichefen ger aktuell feedback om energiförbrukningen och utvecklandet av effektiviteten eller föreslår och planerar åtgärder som situationen kräver.

”Energieffektiviteten ska även synas i kundens vardag och ingå i de anställdas och driftpersonalens uppgifter. Vi utbildar dem så att de utvecklas inom energiförvaltning. Den här handledningen är individuell: inom alla organisationer finns ju inte exakt likadan verksamhetskultur eller samma behov.”

Förbrukningen är vad den är?

Puolakka vet att det fortfarande finns enormt mycket potential inom energibesparing i många objekt. Ändå stöter
man ofta på tankesättet ”förbrukningen är vad den är”. Pengarna bara väntar på att någon ska plocka upp dem.

”Ofta känns det svårt att hitta tid och andra resurser för energiförvaltning, analyser och planering. Många gånger känns även konkurrensutsättning av el och den riskhantering som hör samman med detta som tämligen arbetsdrygt vid sidan av det huvudsakliga arbetet.”

Mot denna bakgrund kan inte en traditionell, tekniskt driven systemleverantörsroll hjälpa en framåtblickande kund vidare på vägen. Man klarar sig naturligtvis inte utan ett modernt informationssystem och en automatiserad förbrukningsuppföljning, men tjänsten Energichef erbjuder ett mer individuellt sätt att närma sig energiförvaltningshelheten som grundar sig på kundens situation.

”Energichefen analyserar den mätinformation som insamlas från kundens fastigheter och följer upp effekten av de utförda energibesparande och förbättrande åtgärderna. Vi hjälper även kunden med planering av de investeringar som hör samman med energiförvaltning. I dessa ingår bland annat ventilation och värmeåtervinning, belysning samt optimering av kylning och uppvärmning”, berättar Puolakka.

Han påminner om att åtgärder som förbättrar energieffektiviteten inte alltid är det huvudsakliga målet för investeringarna, men ofta får man energibesparingar på köpet till exempel när underhållet rationaliseras eller maskiner och belysningen förnyas.

”När man planerar och genomför investeringar har man stor nytta av den sakkunniga Energichefen.”

  Energichefens verktygsback

  • Energiexpertens utbildning och erfarenhet
  • Fjärrstyrcentral för fastighetsautomation
  • EnerKey-tjänsten
  • Enegias resurser och expertis med hjälp av nästan 200 anställda
  • Arbetsbeskrivningen och serviceinnehållet anpassas alltid efter kundens behov och man kommer tillsammans överens om målen för verksamheten.
  • Kvalitetsgaranti och åtagande att uppnå det fastställda målet

Läs Nästa

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra stödtjänster:

Video Blog