säästämme ympäristöämme enegia

Säästämme ympäristöämme

Kaikki me olemme vastuussa ympäristöstämme. Niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin tulisi toimillaan pyrkiä hillitsemään ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta.

Asiakkaille ja sidosryhmille tieto siitä, miten yritys kantaa vastuunsa ympäristöstä, on tärkeää. Kestävän kehityksen edistäminen onnistuu lainsäädäntöä noudattamalla, päästöjä vähentämällä ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti toimimalla. Luonnonvaroja on tarkoitus käyttää niin, että tulevatkin sukupolvet voivat niistä nauttia.

Vastuullisuus voi olla yritykselle myös kilpailuetu

Jokaisella yrityksellä on velvollisuus noudattaa ympäristölainsäädäntöä, toimintaa koskevia lupaehtoja ja muita määräyksiä sekä kantaa vastuu toimintansa ympäristövaikutuksista. Kaikki muu, mitä yritys tekee vastuullisuutta edistääkseen, ja miten yritys siitä viestii, voi tuottaa merkittävää kilpailuetua muihin nähden. Ympäristöasioihin kannattaa ehdottomasti ottaa proaktiivinen asenne. Parhaiten vastuullisuus toteutuu, kun yritys omaehtoisesti sitoutuu vastuullisen toiminnan vahvistamiseen osana toimintansa kehittämistä. Toiminnan tulisi olla omaehtoista ja vapaamuotoista, jolloin yritys voi parhaiten huomioida oman liiketoimintansa ja sidosryhmien kannalta olennaiset vastuullisuuskysymykset.

Ympäristövastuuta voidaan toteuttaa muun muassa energian ja materiaalien tehokkaalla käytöllä, vähentämällä jätteiden määrää, torjumalla ilmastonmuutosta ja tarjoamalla asiakkaille ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Päästöraportoinnilla CO2-päästöt kuriin

Vastuullinen yritys tuntee toimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset ja raportoi niistä. EnerKey-energiajohtamisjärjestelmän uusi kohdekohtainen CO2-päästöraportointi automatisoi raportoinnin vähentäen tai poistaen kokonaan tarpeen manuaaliseen raportointiin.

Päästöjen systemaattinen vähentäminen edellyttää nykytilan määrittämistä. EnerKey-päästöraportointi auttaa ymmärtämään, missä päästöt syntyvät ja mitä niiden vähentämiseksi voidaan tehdä. Yhä useammin ekologista ja taloudellista tehokkuutta ei tarvitse erottaa toisistaan, sillä ne tukevat toistensa tavoitteita. Kun prosesseja kehitetään tehokkaammiksi, säästetään samanaikaisesti sekä rahaa että ympäristöä.

EnerKeyn tuottaman luotettavan datan avulla raportoinnin kattavuus paranee, päästöjen ja kulutusten ollen samaa kokonaisuutta. EnerKeyn avulla voidaan suorittaa myös raportoinnin ja informaation oikeellisuuden tarkistuksia, sekä todentaa tehtyjä energiainvestointeja.

Me EnerKeyllä säästämme energiaasi, mutta ympäristöämme voimme säästää yhdessä.