Energiapäällikkö kuuntelee ja etsii ratkaisut

”Energiankäytön mittaustieto jää usein hyödyntämättä”, väittää Enegian asiakas- ja kehitysjohtaja Marko Puolakka. Hän on selvittänyt energianhallintapalvelujen ostajien tarpeita. Nämä luovat pohjan Energiapäällikkö-palvelulle, joka antaa Enegian resurssit laajasti asiakkaan käyttöön, hänen arkeaan helpottamaan.

Insinööri Marko Puolakka on selvittänyt ylemmän amk:n Tradenomi-tutkinnon opinnäytetyössään energianhallinnan tarpeita suuryrityksissä ja julkisella sektorilla. Esimerkkitapaukseksi hän nosti Enegian Energiapäällikkö-palvelun.

Kyselytutkimuksessa ilmeni, että isolle osalle asiakkaista riittävän ajan irrottaminen energia-asioiden hoitamiseen tuo haasteita. Niin energiansäästö- ja tehokkuusvaatimukset kuin näissä ajan tasalla pysyminenkin tuntuvat vaativan aiempaa enemmän selvitystyötä yrityksissä, joihin ei ole ollut tarpeen tai mahdollista palkata päätyönään energia-asioita hallitsevia ja hoitavia henkilöitä.

Asiaa eivät helpota energiatehokkuuteen liittyvät lait ja direktiivit. Puolakan mukaan yrityksissä nämä melko hyvin tunnetaan, mutta missä määrin velvoitteet vaikuttavat asiakasyrityksen arjen toimintaan, on sitten toinen asia. Palvelutoimittajaan kohdistuu tässäkin asiassa odotuksia, joihin Energiapäällikkö pystyy vastaamaan.

Energiapäällikkö laittaa asiat kuntoon

Tekniikka etunojassa kulkeva palvelu tai järjestelmä siitä saatavine, sinällään hyödyllisine mittaus- ja muine tietoineen ei analysoimattomana ja kyseisen asiakkaan tilanteeseen solahtamattomana juurikaan hyödytä asiakkaan arkea.

”Asiakas haluaa palvelulta vaivattomuutta, ennakoitavissa olevaa hintaa ja palvelutoimittajan energianhallintaosaamista laajasti käyttöönsä”, Puolakka tiivistää.

Energiapäällikkö-palvelu tarjoaa asiantuntija-apua tehokkaaseen energiankäyttöön ja sen optimaaliseen hankintaan. Kiinteähintaisella palvelulla asiakas saa alan parhaan asiantuntemuksen riveihinsä ilman rekrytointeja.

”Nimeämme asiantuntijoistamme asiakkaan kannalta sopivan henkilön kyseisen organisaation käyttöön. Hän perehtyy asiakkaan energianhallinnan prosesseihin syvällisesti ja on asiakkaan käytettävissä myös kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvässä suunnittelussa”, Puolakka kertoo.

Energiapäällikön pitää tunnistaa energiatehokkuuspotentiaalit ja esittää parhaat ratkaisut tehokkuuden saavuttamiseksi, tarvittaessa myös toteuttaa ne. Hän auttaa asiakasta myös hankkimaan energiaa oikealla hinnalla.

”Useinkaan nimetty Energiapäällikkö ei voi yksin toteuttaa tarvittavia energianhallinnan toimia. Silloin hän valitsee Enegiasta tuekseen resurssit, jotka parhaiten auttavat häntä asiakkaan tilanteessa.”

Puolakan mukaan se ei riitä, että Energiapäällikkö antaa ajantasaisen palautteen energiankäytöstä ja tehokkuuden kehittymisestä tai ehdottaa ja suunnittelee tilanteeseen sopivia toimenpiteitä.

”Energiatehokkuuden tulee näkyä myös asiakkaan arjessa ja kuulua työntekijöiden sekä käyttöhenkilöstön tehtäviin. Koulutamme heitä kehittymään energianhallinnassa. Tämä ohjaaminen on yksilöllistä: organisaatioissa kun on erilaisia toimintakulttuureja ja tarpeita.”

Se kuluu, mikä kuluu?

Puolakka tietää, että energian säästöpotentiaalia on edelleen useissa kohteissa valtavasti. Silti joskus törmää ajatteluun ”se kuluu, mikä kuluu”. Raha jää odottamaan ottajaansa.

”Usein aikaa ja muita resursseja ei tahdo löytyä energianhallintaan, asioiden analysointiin ja suunnitteluun. Sähkön kilpailutus ja siihen liittyvä riskienhallintakin koetaan sekin monesti melko työlääksi pääasiallisen tehtävän ohessa.”

Tätä taustaa vasten perinteinen, teknisvetoinen järjestelmätoimittajarooli ei auta tulevaisuuteen katsovaa asiakasta eteenpäin. Ilman modernia tietojärjestelmää ja automatisoitua kulutusseurantaa ei toki selvitä, mutta Energiapäällikkö-palvelu tuo energianhallintakokonaisuuteen yksilöllisemmän, asiakkaan tilanteeseen paneutuvan lähestymistavan.

”Energiapäällikkö analysoi asiakkaan kiinteistöistä kerättävää mittaustietoa ja seuraa tehtyjen, energiaa säästävien ja olosuhteita parantavien, toimenpiteiden vaikutusta. Autamme asiakasta myös energianhallintaan liittyvien investointien suunnittelussa. Näihin liittyvät muun muassa ilmanvaihto ja lämmön talteenotto, valaistus sekä jäähdytyksen ja lämmityksen optimointi”, Puolakka luettelee.

Hän muistuttaa, että energiatehokkuutta parantavat toimet eivät aina ole investoinnissa pääkohde, mutta usein energiaa säästyy kaupantekijäisinä vaikkapa kunnossapitoa järkiperäistettäessä tai laitteita ja valaistusta uusittaessa.

”Investointeja suunniteltaessa ja toteutettaessa asiansa osaavasta Energiapäälliköstä on paljon hyötyä.”

  Energiapäällikön työkalupakki

  • Energia-asiantuntijan koulutus ja kokemus
  • Kiinteistöautomaation etähallintakeskus
  • EnerKey-palvelu
  • Enegian lähes 200 hengen resurssit ja osaaminen
  • Toimenkuva ja palvelusisältö sovitetaan aina asiakkaan tarpeeseen ja toiminnalle asetettavat tavoitteet sovitaan yhdessä.
  • Laatutakuu ja sitoutuminen asetettuun tavoitteeseen